Termeni și Condiții


Termeni și condiții de utilizare a website-ului JobRecrutor.ro

{"en":"

Definitions<\/b><\/h4>

Each of the terms mentioned below have in these Conditions of Sale JobClass Service (hereinafter the \"Conditions\") the following meanings:<\/p>

 1. Announcement : refers to all the elements and data (visual, textual, sound, photographs, drawings), presented by an Advertiser editorial under his sole responsibility, in order to buy, rent or sell a product or service and broadcast on the Website and Mobile Site.<\/li>
 2. Advertiser : means any natural or legal person, a major, established in France, holds an account and having submitted an announcement, from it, on the Website. Any Advertiser must be connected to the Personal Account for deposit and or manage its ads. Ad first deposit automatically entails the establishment of a Personal Account to the Advertiser.<\/li>
 3. Personal Account : refers to the free space than any Advertiser must create and which it should connect from the Website to disseminate, manage and view its ads.<\/li>
 4. JobClass : means the company that publishes and operates the Website and Mobile Site {YourCompany}, registered at the Trade and Companies Register of Cotonou under the number {YourCompany Registration Number} whose registered office is at {YourCompany Address}.<\/li>
 5. Customer Service : JobClass means the department to which the Advertiser may obtain further information. This service can be contacted via email by clicking the link on the Website and Mobile Site.<\/li>
 6. JobClass Service : JobClass means the services made available to Users and Advertisers on the Website and Mobile Site.<\/li>
 7. Website : means the website operated by JobClass accessed mainly from the URL http:\/\/www.bedigit.com<\/a> and allowing Users and Advertisers to access the Service via internet JobClass.<\/li>
 8. Mobile Site : is the mobile site operated by JobClass accessible from the URL http:\/\/www.bedigit.com<\/a> and allowing Users and Advertisers to access via their mobile phone service {YourSiteName}.<\/li>
 9. User : any visitor with access to JobClass Service via the Website and Mobile Site and Consultant Service JobClass accessible from different media.<\/li><\/ol>

  Subject<\/b><\/h4>

  These Terms and Conditions Of Use establish the contractual conditions applicable to any subscription by an Advertiser connected to its Personal Account from the Website and Mobile Site.
  <\/p>

  Acceptance<\/b><\/h4>

  Any use of the website by an Advertiser is full acceptance of the current Terms.
  <\/p>

  Responsibility<\/b><\/h4>

  Responsibility for JobClass can not be held liable for non-performance or improper performance of due control, either because of the Advertiser, or a case of major force.
  <\/p>

  Modification of these terms<\/b><\/h4>

  JobClass reserves the right, at any time, to modify all or part of the Terms and Conditions.<\/p>

  Advertisers are advised to consult the Terms to be aware of the changes.<\/p>

  Miscellaneous<\/b><\/h4>

  If part of the Terms should be illegal, invalid or unenforceable for any reason whatsoever, the provisions in question would be deemed unwritten, without questioning the validity of the remaining provisions will continue to apply between Advertisers and JobClass.<\/p>

  Any complaints should be addressed to Customer Service JobClass.<\/p>","ro":"

  Preambul<\/strong><\/p>\r\n\r\n

  Prezentele termeni \u015fi condi\u0163ii de utilizare se constituie într-un set de reguli, sub formaunui contract comercial, care guverneaz\u0103 rela\u0163ia dintre JobRecrutor.ro,entitatea care administreaz\u0103 \/dezvolt\u0103 site-ul, utilizatorii \u015fi vizitatorii acestui site, contributorii acestui site \u015fi entitatea care va prelua, procesa \u015fi listra anun\u021burile plasate de utilizatorii site-ului. Acceptând prezentele termeni \u015fi condi\u0163ii utilizatorii, vizitatorii, contributorii, angajatorii, etc. site-ului subscriu în totalitate con\u0163inutului lor, angajându-se s\u0103 le respecte pe deplin\u015fi în totalitate, ori de câte ori acestea se aplic\u0103.<\/p>\r\n\r\n

   În cuprinsul prezentelor Termeni \u015fi Condi\u0163ii urm\u0103torii termeni vor fi folosi\u0163i dup\u0103 cum urmeaz\u0103:<\/p>\r\n\r\n

  JobRecrutor.ro <\/strong>va desemna entitatea care administreaz\u0103 site-ul, care preia, proceseaz\u0103, prelucreaz\u0103 \u015fi execut\u0103 comenzile utilizatorilor. Persoana juridic\u0103 ce va fi parte contractant\u0103 este Societatea Blue Business Solutions S.R.L., cu sediul lucrativ în Bucure\u015fti, str. Petre Antonescu nr. 11, bl.11, ap. 60, sector 2, Bucure\u015fti, înregistrat\u0103 la Oficiul Comer\u0163ului de pe lâng\u0103 Tribunalul Bucure\u015fti sub nr. J40\/12760\/2011, CUI RO29269415.<\/p>\r\n\r\n

  Anun\u021b <\/strong>- cu acest termen va fi desemnat\u0103 ofert\u0103 public\u0103 lansat\u0103 \u0219i listat\u0103 pe site-ul JobRecrutor.ro de un Utilizator (Angajator) prin care este prezentat\u0103 o ofert\u0103 de angajare.<\/p>\r\n\r\n

  Utilizator - <\/strong> cu acest termen vor fi desemnate fiecare dintre entit\u0103\u0163ile - persoane fizice sau juridice - care se vor înregistra pe site-ul JobRecrutor.ro prin crearea de conturi de candidat sau angajator si prin plasarea de anun\u021buri oferte de munc\u0103 online. Utilizatorii î\u015fi pot crea un cont de angajator, urmând ca ace\u015ftia s\u0103 poat\u0103 astfel înc\u0103rca imagini si text pe site, cu respectarea prezentelorTermeni \u015fi Condi\u0163ii, urmând ca astfel s\u0103 poat\u0103 posta anun\u021buri oferte de munc\u0103 online pe site-ul JobRecrutor.ro. De asemenea, tot ca \u015fi utilizatori ai site-ului vor fi considera\u0163i \u015fi cataloga\u0163i \u015fi to\u0163i acei vizitatori ai site-ului care nu î\u015fi creaz\u0103 un cont de angajator sau un cont de candidat.<\/p>\r\n\r\n

  Angajator<\/strong> - cu acest termen se va desemna fiecare dintre acele entit\u0103\u0163i care acceseaz\u0103 servicii prin intermediul site-ului JobRecrutor.ro în scopul list\u0103rii anun\u021burilor cu oferte de munc\u0103 c\u0103tre alte entit\u0103\u0163i.<\/p>\r\n\r\n

  Candidat<\/strong> - cu acest termen se va desemna fiecare dintre acei utilizatori care aceseaz\u0103 site-ului JobRecrutor.ro în scopul identific\u0103rii anun\u021burilor cu oferte de munc\u0103 listate de c\u0103tre alte entit\u0103\u0163i, în vederea interac\u021bionarii cu aceste entit\u0103\u021bi, denumite angajatorii.<\/p>\r\n\r\n

  Imagini <\/strong>- cu acest termen vor fi desemnate toate elementele de natur\u0103 grafic\u0103, formate, template-uri, modele, elemente de crea\u0163ie grafic\u0103, fotografii, colaje \u015fi alte asemenea ori asimilate (enumerarea fiind una exemplificativ\u0103 \u015fi nicidecum limitativ\u0103) inc\u0103rcate pe site-ul JobRecrutor.ro.<\/p>\r\n\r\n

  Contributor<\/strong> - cu acest termen vor fi desemnate fiecare dintre entit\u0103\u0163ile, persoane fizice sau juridice, care procedeaz\u0103 la înc\u0103rcarea pe site a unor imagini, crea\u0163ii ale sale. Contributorii sunt to\u0163i ceilal\u0163i utilizatori ai site-ului, precum \u015fi orice alt\u0103 ter\u0163\u0103 entitate c\u0103 sunt de\u0163in\u0103torii drepturilor de proprietate intelectual\u0103 asupra imaginilor înc\u0103rcate pe site.<\/p>\r\n\r\n

  JobRecrutor.ro nu va putea fi f\u0103cut\u0103 în niciun fel r\u0103spunz\u0103toare \u015fi deci nu va putea fi tras\u0103 la r\u0103spundere pentru consecin\u0163ele negative de orice fel suferite de c\u0103tre utilizatori sau de c\u0103tre ter\u0163e persoane ori entit\u0103\u0163i ca urmare a nerespect\u0103rii ori respect\u0103rii defectuoase, în tot sau în parte, de c\u0103tre utilizatori, vizitatori, candida\u021bi, angajatori, etc. sau ter\u0163e persoane a prezentelor termeni \u015fi condi\u0163ii, a normelor ce conduit\u0103 \u015fi moral\u0103 ori a legisla\u0163iei incidente.<\/p>\r\n\r\n

  PrezenteleTermeni \u015fi Condi\u0163ii se constituie într-un cadru general de reglementare arela\u0163iilor dintre utilizatorii site-ului \u015fi Blue Business Solutions SRL. Acest cadru general se va completa cu toate acordurile, declara\u0163iile, condi\u0163iile specifice, asum\u0103rile, valid\u0103rile \u015fi alte clauze incidente pe care utilizatorul, vizitatorul, candidatul, angajatorul, etc. \u015fi le va asuma, de care va lua la cuno\u015ftin\u0163\u0103 ori pe care le va accepta implicit de fiecare dat\u0103 când va plasa un anun\u021b oricând va interac\u0163iona în alt fel cu JobRecrutor.ro. Prevederile speciale - cadrul specific fiec\u0103rei tranzac\u0163ii - vor avea întotdeauna prioritate fa\u0163\u0103 decadrul general, în caz de conflicte, inadverten\u0163e, neconcordan\u0163e, neclarit\u0103\u0163i, etc.<\/p>\r\n\r\n

  1. Acceptul utilizatorului.<\/strong><\/p>\r\n\r\n

  Art. 1<\/strong> Accesând \u015fi\/sau utilizând acest site, utilizatorul (vizitatorul, candidatul, angajatorul, etc.) accept\u0103, f\u0103r\u0103 limit\u0103ri, calific\u0103ri sau interpret\u0103ri proprii condi\u0163iile de mai jos \u015fi agreeaz\u0103 termenii acestora astfel cum sunt prezenta\u0163i. De asemenea,utilizatorul (vizitatorul, candidatul, angajatorul, etc.) ia la cuno\u015ftin\u0163\u0103c\u0103 orice alte acorduri, contracte ori în\u0163elegeri prealabile existente între el\u015fi JobRecrutor.ro sunt înlocuite de prevederile prezentelor Termeni \u015fiCondi\u0163ii. În cazul în care nu sunte\u0163i de acord cu vreuna dintre prevederile con\u0163inute în Termeni \u015fi Condi\u0163ii, v\u0103 rug\u0103m s\u0103 înceta\u0163i imediat folosirea site-ului \u015fi s\u0103 \u015fterge\u0163i orice elemente pe care le ve\u0163i fi desc\u0103rcat deja de pe acest site.<\/strong> Varianta în limba român\u0103 a acestor Termeni \u015fi Condi\u0163ii este varianta oficial\u0103 \u015fi ea va prima în fa\u0163a oric\u0103rei traduceri într-o alt\u0103 limb\u0103 str\u0103in\u0103, în cazul în care între varianta în limba român\u0103 \u015fi varianta tradus\u0103 apar diferen\u0163e de interpretare.<\/p>\r\n\r\n

  Art. 2<\/strong> JobRecrutor.ro î\u015fi rezerv\u0103 dreptul de a-\u015fi selecta clien\u0163ii conform criteriilor proprii \u015fi de a refuza colaborarea cu clien\u0163ii ce manifest\u0103 un comportament ori un limbaj neadecvat (agresiv, licen\u0163ios, încontradic\u0163ie cu regulile generale de moral\u0103 \u015fi bun sim\u0163 sau de natur\u0103 a provoca disconfort utililizatorilor sau partenerilor ori de a împiedica dezvoltarea unor bune rela\u0163ii comerciale, etc).<\/p>\r\n\r\n

  Art. 3<\/strong> Termenii \u015fi Condi\u0163iile prezentate în continuare pot face obiectul unor revizuiri \u015fi sau schimb\u0103ri ulterioare. Astfel, JobRecrutor.ro va putea în orice moment \u015fi f\u0103r\u0103 notificare prealabil\u0103 s\u0103 schimbe ori s\u0103 revizuiasc\u0103 prezentele Termeni \u015fi Condi\u0163ii, actualizându-le. Dumneavoastr\u0103, în calitate de utilizator al site-ului, v\u0103 asuma\u0163i explicit \u015fi in mod expres obliga\u0163ia de a respecta toate aceste modific\u0103ri (\u015fi pe fiecare în parte), conformându-v\u0103 permanent celei mai noi versiuni a Termenilor \u015fi Condi\u0163iilor prezentate pe site. În acest sens, ve\u0163i putea consulta pe site, cea mai nou\u0103 versiune aacestor Termeni \u015fi Condi\u0163ii în orice moment. Înregistrarea pe site, accesarea contului deja existent, plasarea unui anun\u021b \u015fi orice alt\u0103 modalitate de folosire de c\u0103tre dumneavoastr\u0103 a site-ului dup\u0103 actualizarea Termenilor \u015fi Condi\u0163iilor va presupune în mod automat c\u0103 dumneavoastr\u0103 a\u0163i luat la cuno\u015ftin\u0163\u0103 de aceast\u0103 nou\u0103 versiune \u015fi c\u0103 sunte\u0163i în totalitate de acord cu cele din cuprinsul ei \u015fi va echivala cu un accept f\u0103r\u0103 rezerve din partea dumneavoastr\u0103 a Termenilor \u015fi Condi\u0163iilor - în varianta lor cea mai nou\u0103 momentul respectiv.<\/p>\r\n\r\n

  2. Condi\u0163ii de utilizare<\/strong><\/p>\r\n\r\n

  Art. 4<\/strong> Informa\u0163iile prezente pe acest site au caracter informativ. JobRecrutor.ro nu va putea fi f\u0103cut\u0103 r\u0103spunz\u0103toare fa\u0163\u0103 de nicio persoan\u0103\/entitate pentru niciun fel de daune care ar rezulta, direct sau indirect, din utilizarea site-ului sau ca urmare a oric\u0103rei erori sau omisiuni.<\/p>\r\n\r\n

  Art. 5<\/strong> Acest site este de\u0163inut \u015fi administrat de Blue Business Solutions SRL. Toate imaginile \u015fi toate materialele informative, inclusiv texte, formate, template-uri, modele, elemente de crea\u0163ie grafic\u0103 \u015fi alte asemenea ori asimilate denumite generic „ANUN\u021aURI”  în tot cuprinsul prezentelor „Termeni \u015fi Condi\u0163ii” oferite utilizatorilor de c\u0103tre JobRecrutor.ro în orice mediu sunt de\u0163inute de Blue Business Solutions SRL sau de entit\u0103\u0163i aflate în parteneriat cu aceasta, care le listeaz\u0103 spre utilizare, gratuit sau contra cost, exclusiv ori non exclusiv, prin intermediul site-ului jobrecrutor.ro. Toate aceste anun\u021buri, elemente grafice, texte, etc. la care ne-am referit mai sus sunt protejate de legile ce guverneaz\u0103 domeniul crea\u0163iei intelectuale \u015fi adreptului de autor, atât la nivel na\u0163ional, cât \u015fi interna\u0163ional. În lips\u0103 de stipula\u0163ie contrar\u0103, vor avea întâietate normele de drept ce se aplic\u0103 pe teritoriul României. Înc\u0103lcarea în orice fel, în orice m\u0103sur\u0103 \u015fi de c\u0103tre orice persoan\u0103 ori entitate a prevederilor ce guverneaz\u0103 protec\u0163ia drepturilor de proprietate intelectual\u0103 \u015fi a drepturilor conexe va atrage r\u0103spunderea legal\u0103 a persoanelor care încalc\u0103 astfel legisla\u0163ia în vigoare. În cazul în care exist\u0103 suspiciuni sau indicii c\u0103 un utilizator al site-ului încalc\u0103 sau încearc\u0103 s\u0103 încalce prevederile legale ce guverneaz\u0103 \u015fi reglementeaz\u0103 dreptul de proprietate intelectual\u0103 ori drepturile conexe acestuia, dar \u015fi orice alte prevederi legale imperative, JobRecrutor.ro î\u015fi rezerv\u0103 dreptul de a notifica imediat organele \u015fi institu\u0163iile statului competente în a investiga, constata, ac\u0163iona în vederea tragerii la r\u0103spundere etc. a persoanelor ori entit\u0103\u0163ilor implicate.<\/p>\r\n\r\n

  Art. 6<\/strong> În niciun fel \u015fi în nicio situa\u0163ie JobRecrutor.ro nu va r\u0103spunde pentru daune provocate utilizatorilor acestui site ca urmare a înc\u0103lc\u0103rii de vreo entitate  a drepturilor de proprietate intelectual\u0103 aferente imaginilor, templatelor \u015fi sau a altor elemente grafice, de orice fel \u015fi natur\u0103, înc\u0103rcate pe site de contributori. În caz de litigii, utilizatorul prejudiciat nu va putea sa se îndrepte împotriva JobRecrutor.ro ci doar direct împotriva contributorului în cauz\u0103, acesta fiind singurul care sus\u0163ine \u015fi garanteaz\u0103 c\u0103 de\u0163ine drepturile de proprietate intelectual\u0103 aferente Imaginilor, template-urilor, elementelor grafice de orice fel, etc. pe care le-a înc\u0103rcat pe site.<\/p>\r\n\r\n

  Art. 7<\/strong> Persoanele ori entit\u0103\u0163ile care procedeaz\u0103 la înc\u0103rcarea pe site de con\u021binut (template-uri, elemente grafice, imagini, text, etc.) denumite generic „ANUN\u021aURI” sunt exclusiv \u015fi pe deplin r\u0103spunz\u0103toare pentru calitatea lor de de\u0163in\u0103tori ai drepturilor de proprietate intelectual\u0103 \u015fi a drepturilor conexe aferente respectivelor imagini \u015fi garanteaz\u0103 pe orice alt\u0103 persoan\u0103 sau entitate c\u0103 au dreptul s\u0103 cedeze, exclusiv sau neexclusiv aceste drepturi. Orice persoan\u0103 care se consider\u0103 prejudiciat\u0103 îndrepturile sale de postarea pe site-ul administrat de Blue Business SolutionsSRL a unei anume „ANUN\u021a” se va putea îndrepta doar împotriva entit\u0103\u0163ii care a înc\u0103rcat respectivul con\u021binut, respectiv împotriva entit\u0103\u0163ii care garanteaz\u0103 pentru calitatea sa de de\u0163in\u0103tor al drepturilor de proprietate intelectual\u0103 \u015fi al drepturilor conexe aferente respectivelor imagini, texte, continut grafic, etc. Blue Business Solutions SRL va putea în m\u0103sura în care consider\u0103 necesar \u015fi obligatoriu, în urma unei solicit\u0103ri exprese a oric\u0103rei entit\u0103\u0163i care dovede\u015fte c\u0103 este prejudiciat\u0103 în drepturile sale de postarea, înc\u0103rcarea ori folosirea unei „imagini” înc\u0103rcate pe site, s\u0103 furnizeze respectivei persoane ori entit\u0103\u0163i datele de identificareale entit\u0103\u0163ii care a postat ori a înc\u0103rcat acea imagine, text, continut grafic, etc, precum \u015fi un istoric al prezen\u0163ei \u015fi utiliz\u0103rii respective pe site-ul jobrecrutor.ro<\/p>\r\n\r\n

  JobRecrutor.ro î\u015fi rezerv\u0103 dreptul de a elimina de pe site orice „anun\u021b” ori element grafic sau text care pare s\u0103 încalce drepturile de proprietate intelectual\u0103 \u015fi sau drepturile conexe acestora. Eliminarea respectivelor anun\u021buri va putea fi f\u0103cut\u0103 f\u0103r\u0103 niciun fel de notificare prealabil\u0103. Concomitent sau ulterior \u015fi separat, JobRecrutor.ro va putea, f\u0103r\u0103 nicio notificare prealabil\u0103, s\u0103 desfiin\u0163eze contul utilizatorului care a înc\u0103rcat elementele grafice în chestiune. <\/p>\r\n\r\n

  Art. 8<\/strong> Decizia utiliz\u0103rii site-ului împreun\u0103 cu riscurile \u015fi responsabilit\u0103\u0163ile aferente apar\u0163ine în exclusivitate utilizatorului. Astfel, JobRecrutor.ro este liber de orice fel de r\u0103spundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea ori vizitarea site-ului sau ca urmare a utiliz\u0103rii informa\u0163iilor \u015fi\/sau anun\u021burilor sau elementelor asimilate prezentate pe site.<\/p>\r\n\r\n

  Nici JobRecrutor.ro, ca entitatede sine st\u0103t\u0103toare, \u015fi nici angaja\u0163ii, subordona\u0163ii, prepu\u015fii, operatori,directorii, reprezentan\u0163ii ori al\u0163ii asemenea, nu vor putea fi \u0163inu\u0163i r\u0103spunz\u0103tori pentru consecin\u0163e directe sau indirecte ale folosirii de c\u0103tre utilizatori a site-ului, ale înc\u0103lc\u0103rii de c\u0103tre utilizatori sau de c\u0103tre entit\u0103\u0163i ter\u0163e a drepturilor de proprietate intelectual\u0103 \u015fi sau a drepturilor conexe aflate în patrimoniul oric\u0103ror ter\u0163e persoane. De asemenea, JobRecrutor.ro nu va putea fi tras\u0103 la r\u0103spundere pentru prejudiciile cauzate oric\u0103ror entit\u0103\u0163i ter\u0163e de c\u0103tre utilizatorii site-ului prin ac\u0163iunile sau inac\u0163iunilelor, indiferent de natura ori de întinderea acestora.<\/p>\r\n\r\n

  JobRecrutor.ro nu garanteaz\u0103 \u015fi nu r\u0103spunde pentru niciuna dintre entit\u0103\u0163ile sale colaboratoare, prezente sau nu pe site, \u015fi nici pentru valabilitatea, integritatea, corectitudinea, legalitatea, etc. a informa\u0163iilor, „anun\u021burilor”, post\u0103rilor, ac\u0163iunilor sau inac\u0163iunilor transmise, publicate, postate, înc\u0103rcate pe site de vreuna dintre entit\u0103\u0163ile cu care JobRecrutor.ro se afl\u0103 în raporturi contractuale decolaborare, de coabitare ori alte asemenea raporturi cvasi-contractuale.<\/p>\r\n\r\n

  În orice moment \u015fi f\u0103r\u0103 nicio notificare prealabil\u0103 JobRecrutor.ro poate s\u0103 modifice ori s\u0103 opreasc\u0103 temporar \u015fi permanent, total sau par\u0163ial, site-ul sau orice elemente grafice ale acestuia. De asemenea, JobRecrutor.ro va putea în orice moment s\u0103 fac\u0103 schimb\u0103ri în site, inclusiv în ceea ce prive\u015fte pre\u0163urile serviciilor oferite,„anun\u021burilor” g\u0103zduite \u015fi sau oferite spre utilizare, etc. Schimb\u0103rile vor fi valabile de la data introducerii lor.<\/p>\r\n\r\n

  P\u0103r\u0163ile agreeaz\u0103 c\u0103 exist\u0103 posibilitatea ca sistemul informatic folosit de JobRecrutor.ro s\u0103 generezeunele erori. Astfel, istoricul anun\u021burilor aferente unui cont ar putea fi\u015fters, anun\u021burile noi ar putea s\u0103 trebuiasc\u0103 a fi reconfigurate, etc. În cazulîn care astfel de erori vor avea loc, p\u0103r\u0163ile convin c\u0103 JobRecrutor.ro nu vaputea fi tras\u0103 la r\u0103spundere pentru urm\u0103rile unor astfel de erori. În cazul încare istoricul de client se pierde, sistemul va deveni activ pentru respectivul client dup\u0103 refacerea istoricului, cu documente doveditoare.<\/p>\r\n\r\n

  Sistemul informatic folosit de JobRecrutor.ro poate de asemenea s\u0103 fie victima unor atacuri cibernetice care atacuri ar putea avea ca efect modificarea unor parametri esen\u0163iali ai site-ului - pre\u0163uri afi\u015fate, anun\u021buri, coduri, nume, proceduri, etc. Aceste schimb\u0103ri nu vor fi valabile \u015fi nu vor produce efecte în modul de plasare, de executare, de plat\u0103, etc. a anun\u021burilor. Astfel, dac\u0103 se va dovedi c\u0103 modific\u0103rile parametrilor anun\u021burilor- inclusiv pre\u0163urile aferente listarii acestora, modific\u0103rile parametrilor serviciilor oferite - inclusiv pre\u0163ul lor - sunt rezultatul unor atacuri informatice sau ac\u0163iunii unor entit\u0103\u0163i - altele decât JobRecrutor.ro - în sistemul de administrare al site-ului, aceste modific\u0103ri nu vor fi consideratea fi fost f\u0103cute vreodat\u0103. Pentru toate p\u0103r\u0163ile contractante se vor aplica pre\u0163urile, termenele, condi\u0163iile \u015fi ceilal\u0163i parametri existen\u0163i înainte de atacurile informatice modificatoare ori de evenimentul modificator executat de entit\u0103\u0163ile altele decât JobRecrutor.ro.<\/p>\r\n\r\n

  În cazul afi\u015f\u0103rii pe site a unor pre\u0163uri eronate din cauza unor erori umane, atacuri informatice, erori desistem ori alte asemenea, în rela\u0163ia utilizator - JobRecrutor.ro vor fi valabile pre\u0163urile corecte, respectiv pre\u0163urile aferente serviciilor oferite a\u015fa cum erau ele afi\u015fate înainte de interven\u0163ia factorilor de eroare. JobRecrutor.ro va putea comunica în orice moment utilizatorului care a plasat un anun\u021b - dup\u0103 plasarea anun\u021bului, înainte, în cursul sau ulterior proces\u0103rii acesteia, inclusiv în momentul factur\u0103rii - pre\u0163ul corect al serviciilor comandate, singurul pre\u0163 care va fi valabil între partenerii contractuali, pre\u0163 pe care clientul \u015fi-l asum\u0103.<\/p>\r\n\r\n

  Blue Business SolutionsSRL nu î\u015fi asum\u0103 responsabilitatea pentru urm\u0103toarele aspecte referitoare la site-ul  www.jobrecrutor.ro:<\/p>\r\n\r\n

            (a) c\u0103 func\u0163ionarea site-ului va fi absolut sigur\u0103, imediat\u0103, neîntrerupt\u0103 sau f\u0103r\u0103 erori, sau c\u0103 acesta va func\u0163iona în asociere cu orice sisteme hardware, software sau de date<\/p>\r\n\r\n

            (b) pentru cazul în care informa\u0163iile stocate vor fi alterate, \u015fterse sau pierdute,<\/p>\r\n\r\n

            (c) c\u0103 erorile de func\u0163ionare vor putea fi corectate,<\/p>\r\n\r\n

            (d) c\u0103 serverul care face disponibil acest serviciu nu con\u0163ine viru\u015fi. Blue Business Solutions SRL nu î\u015fi asum\u0103 responsabilitate fa\u0163\u0103 de nicio persoan\u0103\/entitate pentru niciun fel de daune care ar rezulta, direct sau indirect, din utilizarea site-ului jobrecrutor.ro, sau ca urmare a func\u0163ion\u0103rii necorespunz\u0103toare a acestuia, din orice motive.<\/p>\r\n\r\n

  Serverele folosite de Blue Business Solutions SRL sunt închiriate de la companii specializate, care ofer\u0103 condi\u0163ii profesionale deg\u0103zduire. Folosim de asemenea programe speciale de protec\u0163ie, instalate de speciali\u015ftii, de colaboratorii no\u015ftri ori de compania care ofer\u0103 serviciile deg\u0103zduire. În încercarea de a v\u0103 oferi servicii cât mai bune, am ales serviciilede hosting ale unei companii care se angajeaza sa asigure un up-time de 99,9%. Este instalat ca masura de siguran\u0163\u0103, certificat de criptare SSL pentru protec\u0163iadatelor cu caracter personal. De asemenea, sunt implementate solu\u0163ii de backup.       <\/p>\r\n\r\n

  Art. 9<\/strong> La rândul s\u0103u, utilizatorul î\u015fi asum\u0103 expres obliga\u0163ia de a comunica informa\u0163ii personale \u015fi detalii de identificare reale, de natur\u0103 s\u0103 asigure o comunicare eficient\u0103 cu acesta, pentru a asigura de asemenea o rela\u0163ie comercial\u0103 optim\u0103 \u015fi s\u0103 actualizeze aceste informa\u0163ii ori de câte ori este necesar (imediat dup\u0103 ce intervin schimb\u0103ri fa\u0163\u0103 de datele comunicate ini\u0163ial). Informa\u0163iile de identificare vor fi confirmate expres la fiecare anun\u021b plasat. În cazul în care informa\u0163iile oferite de utilizator nu sunt conforme curealitatea, exacte \u015fi complete, JobRecrutor.ro va avea dreptul s\u0103 suspende \u015fi\/sau s\u0103 desfiin\u0163eze contul respectivului utilizator \u015fi, de asemenea, s\u0103 refuze solicit\u0103ri ulterioare f\u0103cute de acel utilizator sau de entitatea înregistrat\u0103 sub respectivul nume de utilizator, chiar dac\u0103 aceasta se va înregistra sub un alt nume de utilizator.<\/p>\r\n\r\n

  Art. 10<\/strong> Atât utilizatorul, cât \u015fi JobRecrutor.ro, agreeaz\u0103 \u015fi sus\u0163in ferm faptul c\u0103 informa\u0163iile de identificare furnizate de ambele p\u0103r\u0163i sunt esen\u0163iale \u015fi obligatorii pentru desf\u0103\u015furarea unor rela\u0163ii comerciale corecte \u015fi complete. În cazul în care utilizatorul, înc\u0103lcând obliga\u0163iile asumate prin acceptarea prezentelor Termeni \u015fi Condi\u0163ii produce prejudicii JobRecrutor.ro ca urmare a furniz\u0103rii de date de identificare incorecte ori incomplete, acesta - utilizatorul - urmeaz\u0103 s\u0103 suporte integral valoarea prejudiciilor cauzate, precum \u015fi contravaloarea cheltuielilor f\u0103cute pentru repararea respectivelor prejudicii.<\/p>\r\n\r\n

  Art. 11<\/strong> În condi\u0163iile celor ar\u0103tate mai sus, utilizatorul care \u015fi-a f\u0103cut deja un cont pe site este dator s\u0103 fac\u0103 toate demersurile \u015fi s\u0103 depun\u0103 toate diligen\u0163ele pentru a se asigura c\u0103 ter\u0163e persoane nu au acces la contul respectiv, nu pot ac\u021biona în numele sau pe seama utilizatorului înregistrat \u015fi în general nu î\u015fi pot asuma identitatea acestuia. În cazul în care, nerespectând aceste obliga\u0163ii, utilizatorul înregistrat (adic\u0103 utilizatorul care a completat formulare de înscriere pe site, respectiv \u015fi-a f\u0103cut cont) va r\u0103spunde integral pentru toate ac\u021biunile efectuate de pe contul s\u0103u, precum \u015fi pentru eventualele prejudicii cauzate JobRecrutor.ro prin ac\u0163iunile ori comportamentul persoanelor ce au folosit respectivul cont.<\/p>\r\n\r\n

  Art. 12<\/strong> În cazul în care un utilizator sesizeaz\u0103 o folosire abuziv\u0103 a contului s\u0103u este dator s\u0103 anun\u0163e imediat acest lucru administratorului site-ului prin e-mail la adresa contact@jobrecrutor.ro. JobRecrutor.ro va proceda la suspendarea contului. Totodat\u0103 utilizatorul va trebui s\u0103 procedeze la schimbarea de urgen\u0163\u0103 a datelor de acces în contul respectiv prin facilit\u0103\u0163ile automate puse la dispozi\u0163ie în site. Anun\u021burile plasate de utilizatorul respectiv pân\u0103 la momentul suspend\u0103rii contului \u015fi deja procesate sau listate vor fi putea fi \u0219terse sau suspendate.<\/p>\r\n\r\n

  Art. 13<\/strong> \u0162inând seama c\u0103 utilizarea site-ului presupune acceptarea prezentelor Termeni \u015fi Condi\u0163ii, este esen\u0163ial ca utilizatorii site-ului s\u0103 aib\u0103 capacitate deplin\u0103 de a contracta, de a-\u015fi asuma obliga\u0163ii, de a fi titulari de drepturi. În aceste condi\u0163ii, utilizatorii site-ului vor fi exclusiv persoane majore, cu capacitate complet\u0103 de exerci\u0163iu (copiii, adolescen\u0163iisub 18 ani, interzi\u015fii judec\u0103toresc \u015fi în general orice persoan\u0103 care nu poate s\u0103-\u015fi asume ni\u015fte obliga\u0163ii comerciale în nume propriu nu vor putea fi utilizatori ai acestui site). De asemenea, în cazul utilizatorilor persoane juridice, compartimentele de conducere din cadrul acestora se vor asigura c\u0103 utilizarea site-ului prin intermediul contului înregistrat aferent respectivei persoane juridice se va face doar de c\u0103tre persoanele în m\u0103sur\u0103 s\u0103 angajeze societatea în rela\u0163ii contractuale sau de persoanele ori compartimentele special îns\u0103rcinate în acest sens. În aceste condi\u0163ii, orice anun\u021b plasat de pe contul unei persoane juridice va fi considerat\u0103 implicit ca fiind plasat de c\u0103tre respectiva persoan\u0103 juridic\u0103 prin intermediul unei persoane cu capacitatea necesar\u0103 de a angaja societatea în rela\u0163ii contractuale \u015fi va fi asumat\u0103 în totalitate \u015fi f\u0103r\u0103 niciun fel de rezerve de c\u0103tre titularul contului. <\/p>\r\n\r\n

  În acest sens, prin acceptarea prezentelor Termeni \u015fi Condi\u0163ii persoanele care se înregistreaz\u0103 pe site, respectiv creaz\u0103 conturi, declar\u0103 expres \u015fi pe propria r\u0103spundere c\u0103 sunt majore \u015fi au total\u0103 capacitate de exerci\u0163iu, iar în cazul în care titularul contului urmeaz\u0103 s\u0103 fie o persoan\u0103 juridic\u0103, persoana fizic\u0103 care va înregistra contul respectiv declar\u0103 de asemenea c\u0103 are capacitatea \u015fi competen\u0163a legal\u0103 necesare pentru a angaja persoane juridic\u0103 în raporturi comerciale sau este împuternicit\u0103 expres de persoana care are astfel de calit\u0103\u0163i, capacit\u0103\u0163i \u015fi competen\u0163e.<\/p>\r\n\r\n

  To\u0163i utilizatorii declar\u0103 de asemenea c\u0103 au în\u0163eles pe deplin termenii, condi\u0163iile \u015fi clauzele prezentelor Termeni \u015fi Condi\u0163ii, c\u0103 în\u0163eleg modul lor de aplicare, c\u0103 sunt de acord întru totul cu acestea \u015fi c\u0103 le vor respecta în totalitate.<\/p>\r\n\r\n

  Art. 14<\/strong> Înregistrarea conturilor se face în mod automat, electronic, prin completarea câmpurilor obligatorii \u015fi bifarea c\u0103su\u0163elor obligatorii (sau prin debifarea c\u0103su\u0163elor prebifate de sistem), respectiv prin trimiterea spre înregistrare a formularului pus la dispozi\u0163ie pe site. Utilizatorii vor completa datele pe propria r\u0103spundere. În cazul în care, ulterior, se vor descoperi inadverten\u0163e, neregularit\u0103\u0163i, informa\u0163ii incorecte, etc., JobRecrutor.ro va putea aplica sanc\u0163iunile prev\u0103zute în capitolul special al prezentelor Termeni \u015fi Condi\u0163ii, iar responsabilitatea pentru orice consecin\u0163\u0103 a complet\u0103rii eronate a formularelor sus amintite va fi a persoanei care a procedat la completarea în mod defectuos a respectivelor formulare.<\/p>\r\n\r\n

  Art. 15<\/strong> Este cu des\u0103vâr\u015fire interzis ca utilizatorii s\u0103 publice sau s\u0103 încarce în orice fel pe site materiale care con\u0163in viru\u015fi sau programe informatice de tip troian, malware, spyware, etc. respectiv programe sau secven\u0163e de programe care sunt folosite în general pentru afectarea sau distrugerea sistemului ori pentru colectarea ilegal\u0103 deinforma\u0163ii de orice fel, etc.<\/p>\r\n\r\n

  Declara\u0163ie în forma prescurtat\u0103:<\/p>\r\n\r\n

  „Prin ap\u0103sarea butonului „Creaz\u0103 cont” declar c\u0103 sunt major, c\u0103 am capacitate complet\u0103 de exerci\u0163iu, c\u0103 am citit în totalitate, c\u0103 am în\u0163eles întru totul \u015fi c\u0103 îmi asum în totalitate Termenii \u015fi Condi\u0163iile de folosire a site-ului JobRecrutor.ro<\/p>\r\n\r\n

  „Prin ap\u0103sarea butonului „Creaz\u0103 cont” declar c\u0103 sunt major, c\u0103 am capacitate complet\u0103 de exerci\u0163iu, c\u0103 am citit în totalitate, c\u0103 am în\u0163eles întru totul \u015fi c\u0103 îmi asum în totalitate Termenii \u015fi Condi\u0163iile de folosire a site-ului JobRecrutor.ro. De asemenea, declar pepropria r\u0103spundere c\u0103 sunt reprezentantul legal \/ împuternicit general sau special al (numele \u015fi forma legal\u0103 de înregistrare a entit\u0103\u0163ii în cauz\u0103), care va fi titularul contului. Declar de asemenea c\u0103 aceast\u0103 calitate a mea, de reprezentant legal\/împuternicit al (numele \u015fi forma legal\u0103 de înregistrarea entit\u0103\u0163ii în cauz\u0103) îmi d\u0103 dreptul de a ac\u0163iona în numele (numele \u015fi forma legal\u0103 de înregistrare a entit\u0103\u0163ii în cauz\u0103) pentru a crea prezentul cont, cu toate consecin\u0163ele juridice ce decurg din aceasta, respectiv pentru a-mi asuma în numele \u015fi pe seama (numele \u015fi forma legal\u0103 a entit\u0103\u0163ii în cauz\u0103) toate drepturile \u015fi obliga\u0163iile ce îi revin acesteia ca utilizator JobRecrutor.ro în conformitate cu Termenii \u015fi condi\u0163iile de folosire a site-ului JobRecrutor.ro”<\/p>\r\n\r\n

  3. Obliga\u0163ii \u015fi responsabilit\u0103\u0163i ale utilizatorului<\/strong><\/p>\r\n\r\n

  Art. 16 <\/strong> Acceptând termenii \u015fi condi\u0163iile, utilizatorul în\u0163elege, î\u015fi asum\u0103 \u015fi este de acord cu urm\u0103toarele responsabilit\u0103\u0163i:<\/p>\r\n\r\n

  - s\u0103 furnizeze întotdeauna informa\u0163ii corecte, complete \u015fi actuale; JobRecrutor.ro va procesa toate anun\u021burile, neavând posibilitatea verific\u0103rii veridicit\u0103\u0163ii acestora. De principiu informa\u0163iile ce vor fi luate în primul rând în considerare la prelucrarea anun\u021burilor vor fi numele\/denumirea, adresa, telefonul \u015fi codul unic de identificare. Pentru persoanele juridice JobRecrutor.ro va putea verifica dac\u0103 datele furnizate sunt acelea\u015fi cu cele din eviden\u0163ele arhivelor puse la dispozi\u0163ia publicului (Registrul Comer\u0163ului, Ministerul de Finan\u0163e, etc.), f\u0103r\u0103 a-\u015fi asuma obliga\u0163ia acestei verific\u0103ri. În cazurile în care se vor face astfel de verific\u0103ri, în m\u0103sura în care se vor observa neconcordan\u0163e între datele introduse \u015fi cele din eviden\u0163ele publice, JobRecrutor.ro va avea dreptul s\u0103 nu proceseze anun\u021burile astfel plasate, \u015fi va notifica utilizatorului via email acest aspect. Toate termenele \u015fi toate obliga\u0163iile ce decurg din plasarea anun\u021burilor vor fi opozabile JobRecrutor.ro doar dup\u0103 ce toate datele utilizatorului care posteaz\u0103 anun\u021bul sunt corecte \u015fi complete (inclusiv datele referitoare la adres\u0103, telefoane \u015fi persoane de contact, etc.); \u015ei clien\u0163ii care nu au cont de utilizator vor aplica la anun\u021burile publicate - în m\u0103sura în care tehnic va fi posibil acest lucru -  caz în care le vor fi aplicabile în totalitate prezentele Termeni \u015fi Condi\u0163ii, inclusiv celereferitoare la obliga\u0163ia de furnizare de informa\u0163ii corecte \u015fi complete.<\/p>\r\n\r\n

  - s\u0103 men\u0163in\u0103 \u015fi înnoiasc\u0103 de îndat\u0103, atunci când este cazul, datele sale de înregistrare \u015fi de identificare pentru a fi adev\u0103rate, exacte, actuale \u015fi complete;<\/p>\r\n\r\n

  - s\u0103 fac\u0103 toate demersurile pentru a p\u0103stra confiden\u0163ialitatea datelor de înregistrare, pentru a-\u015fi proteja contul \u015f ipentru a se asigura c\u0103 sub nicio form\u0103 \u015fi în niciun caz contul s\u0103u nu va putea fi folosit abuziv ori de persoane neautorizate;<\/p>\r\n\r\n

  - s\u0103 respecte în totalitate drepturile de proprietate intelectual\u0103 aferente „ANUN\u021aURILOR” listate pe site, dar \u015fi sistemelor, machetelor, serviciilor finite, conceptelor grafice \u015fi de produs finit cu care intra în contact prin intermediul site-ului. Astfel, utilizatorii site-ului se angajeaz\u0103 prin acceptarea prezentelor Termeni \u015fiCondi\u0163ii s\u0103 nu se lanseze în niciun fel de activit\u0103\u0163i neautorizate de reproducere, adaptare, modificare, valorificare, folosire în orice fel a imaginilor, tehnicilor, textelor, conceptelor grafice \u015fi în general a oric\u0103ror alte elemente de natur\u0103 s\u0103 constituie obiect al unor drepturi de proprietate intelectual\u0103, f\u0103r\u0103 s\u0103 aib\u0103 în prealabil acceptul expres al titularului acelor drepturi. În sensul celor de mai sus prin utilizator al site-ului se în\u0163elege atât orice persoan\u0103 care se înregistreaz\u0103 pe site, creându-\u015fi un cont în acest sens, cât \u015fi persoanele fizice sau juridice care intr\u0103 pe site f\u0103r\u0103 a-\u015fi face cont, dar care au acces gratuit la anun\u021buri \u015fi concepte grafice.<\/p>\r\n\r\n

  - s\u0103 publice anun\u021buri intr-un limbaj decent, coerent \u0219i corespunz\u0103tor.<\/p>\r\n\r\n

  - s\u0103 publice un singur Anun\u021b pentru aceea\u0219i ofert\u0103 de munc\u0103. Anun\u021burile care vor fi identificate ca fiind duble, vor fi respinse sau \u0219terse ulterior de pe site.<\/p>\r\n\r\n

  - s\u0103 publice doar anun\u021burile prin care se ofer\u0103 un loc de munc\u0103, în România sau în str\u0103in\u0103tate. Anun\u021burile care fac referire la oricare alt produs\/serviciu vor fi respinse. Anun\u021burile cu con\u021binut ilegal, imoral sau care nu au leg\u0103tur\u0103 cu tematica site-ului JobRecrutor.ro nu vor fi acceptate.<\/p>\r\n\r\n

  - s\u0103 publice anun\u021buri valabile pentru o singur\u0103 ofert\u0103 de munc\u0103; anun\u021burile care fac referire la mai multe oferte diferite nu vor fi aprobate.<\/p>\r\n\r\n

  - s\u0103 nu publice anun\u021buri ce fac referire la oferte de munc\u0103 de tipul: posturi de dansatoare, animatoare club, videochat, escorte, masaj erotic, job-uri pe internet prin care faci bani stând în fa\u021ba calculatorului, job-uri prin care se cere ajutor în scrierea unei lucr\u0103ri de diplom\u0103\/licen\u021b\u0103.<\/p>\r\n\r\n

  Înc\u0103lcarea acestei obliga\u0163ii va fi urmat\u0103 f\u0103r\u0103 niciun fel de excep\u0163ie de sesizarea organelor \u015fi institu\u0163iilor abilitate ale statului în vederea identific\u0103rii persoanelor vinovate, a stabilirii gradului de vinov\u0103\u0163ie, normelor legale înc\u0103lcate \u015fi a întinderii prejudiciului produs, dar \u015fi aplic\u0103rii pedepselor prev\u0103zute de lege.<\/p>\r\n\r\n

  Art. 17<\/strong> În acela\u015fi timp, utilizatorilor le revin urm\u0103toarele obliga\u0163ii:<\/p>\r\n\r\n

  - s\u0103 nu publice sau s\u0103 încarce pe site materiale care con\u0163in viru\u015fi sau alte programe de tip malware, spyware, etc. ori alte programe informatice asimilate, concepute ori folosite cu inten\u0163ia de a afecta, distruge, bloca ori modifica în orice fel acest sistem sau orice informa\u0163ie care este parte component\u0103 a acestui sistem ori de a colecta ori folosi în mod abuziv informa\u0163ii de pe site;<\/p>\r\n\r\n

  - s\u0103 nu încerce spargerea barierelor de securitate;<\/p>\r\n\r\n

  - s\u0103 nu publice \u015fi s\u0103 nu încarce pe site materiale protejate de legisla\u0163ia incident\u0103 drepturilor de autor dac\u0103 nu sunt autorii sau dac\u0103 nu au permisiunea expres\u0103 \u015fi anterioar\u0103 a autorului dea publica materialul respectiv;<\/p>\r\n\r\n

  - s\u0103 nu publice materiale obscene, def\u0103im\u0103toare, de amenin\u0163are sau r\u0103uvoitoare fa\u0163\u0103 de un alt utilizator, persoan\u0103 fizic\u0103 sau juridic\u0103, mesaje politice, materiale ori informa\u0163iiinterzise de prevederile legale în vigoare ori contrare bunului sim\u0163 \u015fi moralei;<\/p>\r\n\r\n

  - s\u0103 nu publice imagini ori informa\u0163ii care sunt de natur\u0103 a înc\u0103lca prevederile legale în vigoare;<\/p>\r\n\r\n

  - s\u0103 nu publice decât imagini clare care s\u0103 con\u021bin\u0103 logo-ul companiei sau imagini cu mediul de lucru. Imaginile care nu au leg\u0103tur\u0103 cu oferta de munc\u0103 prezentat\u0103 în anun\u021b vor fi \u0219terse de c\u0103tre moderatori;<\/p>\r\n\r\n

  - s\u0103 nu publice imagini care con\u021bin watermark-uri, sigle sau alte însemne ale altor website-uri concurente.<\/p>\r\n\r\n

  Art. 18<\/strong> Prin accesarea \u015fi completarea formularelor de înregistrare pe site, formulare prin care datele personale vor fi transmise c\u0103tre JobRecrutor.ro în vederea desf\u0103\u015fur\u0103rii de rela\u0163ii comerciale cu aceasta. JobRecrutor.ro va colecta \u015fi procesa în toate situa\u0163iile acele date personale necesare pentru efectuarea pl\u0103\u0163ilor \u015fi pentru întocmirea \u015fi p\u0103strarea documentelor justificativ contabile cerute de lege.  Orice alte date personale necesare pentru  eventuala participare la programe de fidelizare, solicitare de produse ori informa\u0163ii, participare la diverse ac\u0163iuni de informare, publicitare, promo\u0163ionale, de divertisment etc.organizate de JobRecrutor.ro, vor fi colectate stocate \u015fi prelucrate numai cu acordul expres al utilizatorului, dup\u0103 cum urmeaz\u0103:<\/p>\r\n\r\n

  Utilizatorul în\u0163elege, accept\u0103 \u015fi declar\u0103 expres c\u0103:<\/p>\r\n\r\n

  [da] este de acord ca datele sale personale solicitate s\u0103 fie colectate, stocate \u015fi prelucrate de c\u0103tre JobRecrutor.ro<\/p>\r\n\r\n

  [da] este de acord ca datele sale personale s\u0103 fie utilizate pe o perioad\u0103 nedeterminat\u0103, precum \u015fi în vederea unor rela\u0163ii contractuale ulterioare, precum \u015fi a unor contacte ulterioare;<\/p>\r\n\r\n

  [da] este deacord s\u0103 primeasc\u0103 din partea JobRecrutor.ro diverse materiale publicitare, de informare, propuneri \u015fi invita\u0163ii de participare la diverse activit\u0103\u0163i, obiecte, servicii, mesaje email de tip newsletter, mesaje SMS\/MMS, scrisori (mailing),etc.        <\/p>\r\n\r\n

  Art. 19<\/strong> To\u0163i utilizatorii activi ai site-ului (un utilizator activ înseamn\u0103 un utilizator care a reac\u021bionat la un anun\u021b si a trimis un CV la în ultimele dou\u0103sprezece luni sau un angajator care a listat pe site „Anun\u021buri” în ultimele dou\u0103sprezece luni) vor putea face rewiew-uri, propuneri, comentarii, note, sugestii, vor putea transmite idei sau observa\u0163ii cu privire la con\u0163inutul sau structura site-ului. Ace\u015ftia vor putea folosi adresele de contact ale JobRecrutor.ro, zonele dedicate în site pentru rewiew-uri \u015fi\/sau blogul\/forumul site-ului.Pentru postarea de mesaje, comentarii ori alt gen de note ori sugestii pe blog\/forum sau direct pe site, în m\u0103sura în care acest lucru va fi practic posibil, utilizatorii se angajeaz\u0103 ferm s\u0103 aib\u0103 o atitudine corect\u0103 \u015fi civilizat\u0103, s\u0103 se ab\u0163in\u0103 de la întreb\u0103ri, sugestii, comentarii ori remarci al c\u0103ror con\u0163inut ar putea fi calificat ca nereal\/neadev\u0103rat, ilegal, obscen,amenin\u0163\u0103tor, def\u0103im\u0103tor, orientat politic sau în m\u0103sur\u0103 s\u0103 afecteze via\u0163a privat\u0103, s\u0103 se ab\u0163in\u0103 de la orice fel de manifestare care s\u0103 con\u0163in\u0103 sau s\u0103 implice elemente susceptibile de a afecta drepturi de proprietate intelectual\u0103 \u015fi\/sau drepturi conexe ale titularilor acestora. Nerespectarea acestui angajament \/ obliga\u0163ie va fi sanc\u0163ionat\u0103 cu desfiin\u0163area imediata a contului respectiv \u015fi cu posibila îngr\u0103dire a accesului pe site pentru o perioad\u0103 determinat\u0103 sau pe termen nelimitat a persoanelor titulare ale contului desfiin\u0163at. De asemenea, utilizatorii se vor asigura c\u0103 orice fel de postare pe care o vor face nu va avea un con\u0163inut ilegal, def\u0103im\u0103tor, obscen, amenin\u0163\u0103tor,etc., nu va con\u0163ine viru\u015fi ori alte programe informatice de tip malware, spyware ori alte asemenea; utilizatorii se angajeaz\u0103 ca prin post\u0103rile de orice natur\u0103 publicate pe site \u015fi prin elementele înc\u0103rcate pe site s\u0103 nu deruleze în nicio form\u0103 campanii politice ori electorale, s\u0103 nu fac\u0103 solicit\u0103ri comerciale directe ori indirecte, spam, mass-mail sau vreo alt\u0103 form\u0103 de abuz. De asemenea, nu este permis\u0103 sub nicio form\u0103 promovarea prin astfel de mijloace a activit\u0103\u0163ii proprii ale utilizatorilor, ale serviciilor sale ori ale unor ter\u0163e entit\u0103\u0163i; în general este interzis\u0103 orice form\u0103 de publicitate f\u0103cut\u0103 de utilizatori, în afara canalelor specializate \u015fi dedicate din interiorul site-ului.<\/p>\r\n\r\n

  Utilizatorii vor putea face post\u0103ri sau comentarii pe forumul blogul sau prin intermediul unui widget Facebooki integrat in structura site-ului, ori direct în site, în spa\u0163iile special amenajate în acest sens - dac\u0103 acest lucru va fi posibil. Orice postare se va face sub numele utilizatorului, care va fi în totalitate r\u0103spunz\u0103tor de con\u0163inutul acelei post\u0103ri.<\/p>\r\n\r\n

  Toate post\u0103rile vor face subiectul unei moder\u0103ri înainte de a fi publicate pe site. De\u015fi JobRecrutor.ro va încerca prin aceast\u0103 ac\u0163iune de moderare s\u0103 împiedice postarea pe site a oric\u0103rei întreb\u0103ri, sugestii, comentariu, remarci sau alte asemenea al c\u0103ror con\u0163inut ar putea fi calificat ca ilegal, obscen, amenin\u0163\u0103tor, exagerat,nefondat, def\u0103im\u0103tor, orientat politic sau în m\u0103sur\u0103 s\u0103 afecteze via\u0163a privat\u0103, JobRecrutor.ro nu va fi sub nicio form\u0103 r\u0103spunz\u0103toare pentru post\u0103rile utilizatorilor înregistra\u0163i sau neînregistra\u021bi, nici pentru con\u0163inutul acestora \u015fi nu va putea fi tras\u0103 la r\u0103spundere pentru eventualele prejudicii cauzate unor ter\u0163e persoane de c\u0103tre aceste post\u0103ri. JobRecrutor.ro se delimiteaz\u0103 expres, complet \u015fi apriori de con\u0163inutul oric\u0103ror post\u0103ri f\u0103cute de utilizatori în cuprinsul site-ului. Post\u0103rile sau comentariile respective vor reflecta doar opiniile, inten\u0163iile, punctele de vedere, etc. ale utilizatorilor, iar publicarea lor pe site nu va echivala sub nicio form\u0103 cu un eventual accept,adeziune, sus\u0163inere, etc., expres\u0103 sau tacit\u0103 a JobRecrutor.ro fa\u0163\u0103 decon\u0163inutul respectivelor post\u0103ri, de punctele de vedere ori opiniile exprimate, de modalitatea de redactare a lor, etc.<\/p>\r\n\r\n

  Art. 20<\/strong> În cuprinsul post\u0103rilor sau comentariilor pe care le vor face pe blog sau forum ori în interiorul site-ului, dac\u0103 acest lucru va fi posibil, utilizatorii se vor limita la comentarii, aprecieri, opinii etc. legate în mod direct de ofertele de munc\u0103 listate prin intermediul anun\u021burilor. Orice mesaje sau post\u0103ri care nu respect\u0103 aceast\u0103 regul\u0103 sau care sunt neadev\u0103rate vor putea fi eliminate imediat de administratorul site-ului, blogului sau forumului, dup\u0103 caz, iar persoana care le-a postat va putea fi sanc\u0163ionat\u0103 de JobRecrutor.ro inclusiv cu suspendarea temporar\u0103 a contului sau chiar cu desfiin\u0163area acestuia.<\/p>\r\n\r\n

  De asemenea, în cuprinsul post\u0103rilor pe care le vor face, utilizatorii se oblig\u0103 s\u0103 foloseasc\u0103 un limbaj decent \u015fi moderat, f\u0103r\u0103 jigniri, s\u0103 nu furnizeze informa\u0163ii incorecte, incomplete ori exagerate. Utilizatorii se oblig\u0103 de asemenea s\u0103 se ab\u0163in\u0103 de la a face aprecieri sau de la a prezenta informa\u0163ii denatur\u0103 a aduce prejudicii de imagine sau prejudicii materiale JobRecrutor.ro. Nerespectarea acestor obliga\u0163ii va duce la aplicarea de sanc\u0163iuni care pot merge pân\u0103 la suspendarea temporar\u0103 a contului ori chiar desfiin\u0163area lui, interdic\u0163ia de a se mai înregistra pe site, etc. În plus, JobRecrutor.ro î\u015fi rezerv\u0103 dreptul de a solicita institu\u0163iilor \u015fi instan\u0163elor competente s\u0103 întreprind\u0103 m\u0103suri în vederea recuper\u0103rii integrale de la persoanele vinovate a prejudiciilor suferite. <\/p>\r\n\r\n

  Utilizatorii vor fi singurii care vor suporta consecin\u0163ele post\u0103rilor f\u0103cute, ori a efectelor acestora, singurii care vor putea fi tra\u015fi la r\u0103spundere pentru eventualele prejudicii cauzate prin post\u0103rile respective ori pentru eventualele înc\u0103lc\u0103ri ale prevederilor legale în vigoare s\u0103vâr\u015fite prin intermediul respectivelor post\u0103ri.<\/p>\r\n\r\n

  JobRecrutor.ro î\u015fi rezerv\u0103 dreptul de a înl\u0103tura\/\u015fterge oricând \u015fi f\u0103r\u0103 niciun fel de notificare prealabil\u0103 orice comentariu, orice postare sau anun\u021b ori alte asemenea f\u0103cute de c\u0103tre utilizatori în cadrul forumului, blogului ori în spa\u0163iile special destinate în acest sens în cuprinsul site-ului.<\/p>\r\n\r\n

  Art. 21<\/strong> Utilizatorii vor folosi pentru înregistrare adrese de mail reale, valide \u015fi func\u0163ionale. Utilizarea de adrese false ori asumarea identit\u0103\u0163ii sau a datelor de identificare apar\u0163inând unor alte persoane sau entit\u0103\u0163i de c\u0103tre un utilizator este cu des\u0103vâr\u015firei nterzis\u0103.<\/p>\r\n\r\n

  JobRecrutor.ro î\u015fi rezerv\u0103 dreptul îns\u0103 nu î\u015fi asum\u0103 \u015fi obliga\u0163ia expres\u0103 de a îndep\u0103rta ori edita informa\u0163iile neconforme de care s-a f\u0103cut vorbire în paragrafele de mai sus.<\/p>\r\n\r\n

  Art. 22<\/strong> Sunt cu des\u0103vâr\u015fire interzise \u015fi vor fi tratate cu toat\u0103 seriozitatea orice fel de opera\u0163iuni neautorizate asupra acestui site, precum \u015fi tentativele unor astfel de opera\u0163iuni, inclusiv utilizarea abuziv\u0103, utilizarea frauduloas\u0103, accesul neautorizat, copierea de informa\u0163ii de orice fel pentru utilizarea lor în mod abuziv \u015fi f\u0103r\u0103 drept, modificarea abuziv\u0103, f\u0103r\u0103 drept a informa\u0163iilor de pe site, bloc\u0103rile abuzive a accesului unor al\u0163i utilizatori, etc. Orice fel de activitate de aceast\u0103 natur\u0103 va fi comunicat\u0103 organelor în drept, în m\u0103sur\u0103 s\u0103 cerceteze astfel de fapte \u015fi s\u0103 aplice sanc\u0163iunile prev\u0103zute de legisla\u0163ia în vigoare.<\/p>\r\n\r\n

  Art. 23 <\/strong>Contul de utilizator poate fi declarat inactiv dac\u0103 nu a fost accesat în ultimele 12 luni. Conturile declarate inactive vor putea fi \u0219terse, decizie ce va fi la latitudinea exclusiv\u0103 a JobRecrutor.ro. Decizia respectiv\u0103 va fi luat\u0103 în func\u0163ie de criterii subiective proprii JobRecrutor.ro.   <\/p>\r\n\r\n

  4. Sanc\u0163iuni aplicate utilizatorilor ce încalc\u0103 prezentele Termeni \u015fi Condi\u0163ii<\/strong>.<\/p>\r\n\r\n

  Art. 24<\/strong> În cazul în care utilizatorii înregistra\u0163i încalc\u0103 prevederile prezentelor Termeni \u015fi Condi\u0163ii, JobRecrutor.ro va putea aplica în mod subiectiv sanc\u0163iuni graduale, dup\u0103 cum urmeaz\u0103:<\/p>\r\n\r\n

  -avertismentul. Aceast\u0103 sanc\u0163iune va fi aplicat\u0103 ca urmare a s\u0103vâr\u015firii de c\u0103tre utilizatori a unor înc\u0103lc\u0103ri mai pu\u0163in grave ale regulilor stabilite prin prezentele termeni \u015fi condi\u0163ii, abateri minore \u015fi de mic\u0103 amplitudine, s\u0103vâr\u015fite prin neglijen\u0163\u0103 ori s\u0103vâr\u015fite pentru prima oar\u0103 de c\u0103tre utilizatori. Avertismentul va putea fi înso\u0163it \u015fi m\u0103sura complementare:                                        <\/p>\r\n\r\n

  - limitarea temporar\u0103 a accesului în site. Aceast\u0103 sanc\u0163iune presupune limitarea accesului utilizatorului sanc\u0163ionat, pe o perioad\u0103 determinat\u0103 de timp. <\/p>\r\n\r\n

  - suspendarea temporar\u0103 a contului. Aceast\u0103 sanc\u0163iune va fi aplicat\u0103 atunci când situa\u0163ia cere o sanc\u0163iune mai drastic\u0103 decât avertismentul. Suspendarea contului presupune c\u0103 pe toat\u0103 durata m\u0103surii utilizatorul nu va avea acces la contul s\u0103u, nu va putea interac\u021biona cu angajatorii sau, in cazul angajatorilor, nu va putea beneficia de afi\u015farea pe site a „ANUN\u021aURILOR”. Durata suspend\u0103rii va putea fi pe o perioad\u0103 de timp determinat\u0103. Perioada pentru care contul va fi suspendat va depinde de gravitatea faptei s\u0103vâr\u015fite sau de întinderea prejudiciilor cauzate.<\/p>\r\n\r\n

  - desfiin\u0163area contului. Aceast\u0103 sanc\u0163iune va putea fi luat\u0103 în cazul înc\u0103lc\u0103rii grave sau repetate a obliga\u0163iilor asumate prin prezentele Termeni \u015fi Condi\u0163ii.De asemenea, desfiin\u0163area contului va fi înso\u0163it\u0103 \u015fi de \u015ftergerea tuturor „ANUN\u021aURILOR” postate pe site de respectivul utilizator, în cazul în care acesta este angajator. Desfiin\u0163area contului presupune în mod automat o încetare a tuturor rela\u0163iilor contractuale existente pân\u0103 în acel moment între utilizator \u015fi JobRecrutor.ro.Obliga\u0163iile scadente \u015fi neonorate între p\u0103r\u0163i la momentul desfiin\u0163\u0103rii contului vor r\u0103mâne în continuare neafectate de aceast\u0103 m\u0103sur\u0103. <\/p>\r\n\r\n

  - interdic\u0163ia de a mai înregistra conturi noi. Aceasta reprezint\u0103 o sanc\u0163iune complementar\u0103 celei de desfiin\u0163area contului \u015fi se va aplica temporar sau definitiv.<\/p>\r\n\r\n

  Art. 25<\/strong> Aplicarea oric\u0103reia dintre sanc\u0163iunile de mai sus nu îl va exonera pe utilizatorul împotriva c\u0103ruia a fost aplicat\u0103 de suportarea consecin\u0163elor legale izvorâte din eventuala înc\u0103lcare a prevederilor legale incidente \u015fi nici de suportarea eventualelor prejudicii materiale cauzate JobRecrutor.ro \u015fi\/sau unor ter\u0163e entit\u0103\u0163i.<\/p>\r\n\r\n

  Art. 26<\/strong> Oricare dintre sanc\u0163iunile sus men\u0163ionate vor putea fi aplicate separat sau împreun\u0103 cu alte sanc\u0163iuni. De asemenea, oricare dintre sanc\u0163iunile sus men\u0163ionate vor putea fi înso\u0163ite \u015fi de m\u0103suri complementare de limitarea ori condi\u0163ionarea suplimentar\u0103 a accesului utilizatorului pe site, etc.<\/p>\r\n\r\n

  5. Legea aplicabil\u0103. Litigii. Incetarea Contractului. R\u0103spunderea contractual\u0103. For\u0163a major\u0103<\/strong><\/p>\r\n\r\n

  Art. 27<\/strong> Prezentele Termeni \u015fi Condi\u0163ii de utilizare sunt guvernate de legisla\u0163ia român\u0103. Orice conflict generat de interpretarea ori aplicarea acestor Termeni \u015fi Condi\u0163ii va fi solu\u0163ionat pe cale amiabil\u0103. În acest sens, persoanele interesate se vor adresa în scris JobRecrutor.ro inclusiv via email la adresa contact@jobrecrutor.ro, cu ar\u0103tarea problemelor ce au generat conflictul. În cazul în care în termen de 30 de zile de la înregistrarea acestei cereri nu se va putea ajunge la o în\u0163elegere de natur\u0103 a mul\u0163umi p\u0103r\u0163ile, conflictul va fi dedus judec\u0103\u0163ii la instan\u0163ele competente de la sediul JobRecrutor.ro.<\/p>\r\n\r\n

  De asemenea, în conformitate cu prevederile aplicabile ale dreptului european, exist\u0103, la nivel european o platform\u0103 de solu\u0163ionare online a litigiilor (SOL), un instrument dezvoltat de Comisia European\u0103 pentru facilitarea solu\u0163ion\u0103rii pe cale extrajudiciar\u0103 a litigiilor rezultate din tranzac\u0163iile online. Mai multe informa\u0163ii pot fi g\u0103site la acest link https:\/\/webgate.ec.europa.eu\/odr\/main\/index.cfm?event=main.home.show&lng=RO<\/a><\/p>\r\n\r\n

  Art. 28<\/strong> Utilizatorii care prin ac\u0163iunile ori inac\u0163iunile lor culpabile vor cauza direct sau indirect prejudicii JobRecrutor.ro, indiferent de natura \u015fi întinderea acestor prejudicii, vor putea fi \u0163inu\u0163i s\u0103 suporte integral contravaloarea acestor prejudicii, indiferent de valoarea comenzilor plasate, indiferent de vechimea ca \u015fi utilizator, indiferent de atitudinea pe care avut-o pân\u0103 atunci în rela\u0163iile contractuale sau de colaborare dintre ei \u015fi JobRecrutor.ro.<\/p>\r\n\r\n

  Art. 29<\/strong> Oricare dintre p\u0103r\u0163i poate solicita rezilierea prezentului contract, cu o notificare prealabil\u0103 de 30 de zile f\u0103cut\u0103 celeilalte p\u0103r\u0163i.<\/p>\r\n\r\n

  Astfel, utilizatorul care dore\u015fte s\u0103 înceteze rela\u0163iile cu JobRecrutor.ro va notifica acest lucru JobRecrutor.ro prin intermediul formularelor speciale puse la dispozi\u0163ie în aceste sens pe site. Notificarea va îmbr\u0103ca forma unei solicit\u0103ri de \u015ftergere a contului de utilizator transmis\u0103 via email la adresa contact@jobrecrutor.ro<\/p>\r\n\r\n

  Art. 30<\/strong> JobRecrutor.ro va putea oricând, \u015fi f\u0103r\u0103 s\u0103 fie necesar\u0103 oferirea unei explica\u0163ii sau notific\u0103ri prealabile s\u0103 desfiin\u0163eze contul utilizatorului \u015fi\/sau s\u0103 blocheze accesul acestuia la anumite sau la toate serviciile oferite de site. Desfiin\u0163area contului se va putea face:                                                          <\/p>\r\n\r\n

  - ca urmare a înc\u0103lc\u0103rii grave sau repetate de c\u0103tre utilizator a prevederilor prezentelor Termeni \u015fi Condi\u0163ii sau a altor regulamente ori contracte aflate în strâns\u0103 leg\u0103tur\u0103 cu acestea.<\/p>\r\n\r\n

  - ca urmare a solicit\u0103rii motivate \u015fi exprese f\u0103cute în acest sens de c\u0103tre orice institu\u0163ie a statului, cu atribu\u0163ii în acest sens<\/p>\r\n\r\n

  - ca urmare a unei perioade lungi de inactivitate<\/p>\r\n\r\n

  - angajarea utilizatorului în orice fel de activit\u0103\u0163i frauduloase \u015fi\/sau ilegale<\/p>\r\n\r\n

  - ca urmare a nerespect\u0103rii vreunei obliga\u0163ii de plat\u0103 sau de recep\u0163ionare marfa a utilizatorului fa\u0163\u0103 de eKarioka<\/p>\r\n\r\n

  - în orice alte situa\u0163ii în care JobRecrutor.ro va considera aceast\u0103 m\u0103sur\u0103 ca fiind una rezonabil\u0103.<\/p>\r\n\r\n

  Art. 31<\/strong> De asemenea, rela\u0163iile contractuale vor înceta în mod automat în cazul în care una dintre entit\u0103\u0163ile partenere va înceta s\u0103 mai existe (deces pentru persoanele fizice, faliment, lichidare pentru persoanele juridice, desfiin\u0163are, alte forme de încetare a existen\u0163ei pentru alt gen de entit\u0103\u0163i - persoane fizice autorizate, etc.)<\/p>\r\n\r\n

  Art. 32<\/strong> Datele de identificare, precum \u015fi cele referitoare la istoricul anun\u021burilor publicate pe site vor fi stocate în arhiva a JobRecrutor.ro, în conformitate cu prevederile legislative în vigoare. Orice obliga\u0163ii scadente \u015fi neonorate între p\u0103r\u0163i la data încet\u0103rii rela\u0163iilor contractuale nu vor fi afectate de aceast\u0103 încetare, continuând s\u0103-\u015fi produc\u0103 efectele. De asemenea, dac\u0103 ulterior încet\u0103rii rela\u0163iilor contractuale se descoper\u0103 c\u0103 prin faptele, ac\u0163iunile ori inac\u0163iunile sale utilizatorul a provocat în mod culpabil un prejudiciu JobRecrutor.ro sau unor ter\u0163e persoane, utilizatorul în chestiune va fi \u0163inut la repararea integral\u0103 a acestor prejudicii.<\/p>\r\n\r\n

  Art. 33<\/strong> Prevederile prezentului capitol nu înl\u0103tur\u0103 r\u0103spunderea p\u0103r\u0163ii care în mod culpabil a cauzat încetarea rela\u0163iilor contractuale.<\/p>\r\n\r\n

  Art. 34<\/strong> R\u0103spunderea contractual\u0103 este înl\u0103turat\u0103 dac\u0103 neexecutarea sau executarea necorespunz\u0103toare a obliga\u0163iilor mai sus men\u0163ionate a fost cauzat\u0103 de for\u0163a major\u0103, a\u015fa cum este definit\u0103 aceasta de lege.<\/p>\r\n\r\n

  Partea care invoc\u0103 for\u0163a major\u0103 este obligat\u0103 s\u0103 notifice celeilalte p\u0103r\u0163i, în termen de maximum 5 (cinci) zile despre producerea evenimentului \u015fi s\u0103 ia toate m\u0103surile posibile în vederea limit\u0103rii consecin\u0163elor acestuia.<\/p>\r\n\r\n

  În cazul în care situa\u0163ia de for\u0163\u0103 major\u0103 se prelunge\u015fte mai mult de 3 (trei) luni, p\u0103r\u0163ile au dreptul s\u0103 î\u015fi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, f\u0103r\u0103 daune – interese.<\/p>\r\n\r\n

  6. E<\/strong>-mail-uri promo\u0163ionale \u015fi newsletter. <\/strong><\/p>\r\n\r\n

  Art. 35<\/strong> Prin abonarea la newsletter se consider\u0103 c\u0103 utilizatorul consimte la primirea de e-mailuri periodice sau ocazionale cu informa\u0163ii diverse din partea JobRecrutor.ro. Utilizatorii site-ului î\u015fi dau in mod expres acordul cu privire la transmiterea periodic\u0103 a mesajelor cu caracter promo\u0163ional de c\u0103tre JobRecrutor.ro în momentul în care \u015fi-au introdus adresa de email în baza de date a site-ului. Aceste mesaje vor fi trimise doar de c\u0103tre eKarioka în scopul promov\u0103rii activit\u0103\u0163ii sale com